Thông tin tác giả

Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân là phóng viên của một tạp chí về pháp luật, làm việc tại TPHCM. Hiện anh học cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa TPHCM.
traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics